Friday, 27 June 2014

CINNAMON AND THE BAT PEOPLE


                                                                                                                


- CANELA E A XENTE-MORCEGO -


                 When overwhelming tragedy strikes Cinnamon's family just days after her 10th birthday, she learns that her granny's tales of the feud between the Crow People and the Bat People are not only true, but she must fight to protect her family from a conniving old witch who has wicked plans of her own. Armed with a special bow and arrow, and the secrets that have been revealed to her by the Bat People, it's now up to Cinnamon to defeat the witch before it is too late.


TRANSLATION INTO GALICIAN.../ TRADUCIÓN AO GALEGO

                        Cando unha sobrecolledora traxedia golpea a familia de Canela, só días despois do seu décimo aniversario, ela aprende que os contos da súa avoa, sobre a inimizade entre a Xente Corvo e a Xente Morcego non só son certas senón que ela debe loitar, para protexer a súa familia dunha vella bruxa conspiradora, que ten malvados plans propios. Armada cun arco e frecha especiais, e mailos segredos que lle teñen sido revelados pola Xente Morcego, agora depende de Canela derrotar á bruxa, antes de que sexa demasiado tarde...TRANSLATION INTO GALICIAN.../ TRADUCIÓN AO GALEGO

Por que calquera debería mercar este libro?

* Está escrito pola aclamada poetisa e autora de Alimentado Meus Fillos, Cookie Thomas.

* Está ilustrado polo gañador do galardón outorgado, en 2014, pola prensa escocesa, Brian Adcock.

* Revela o padecemento dos nativos americanos, durante a Depresión.

* Con intelixencia, introduce a vida real e o folclore dos nativos americanos.

* É o primeiro dunha serie de libros.

* Todo neno e adulto será quen de se identificar con Canela, e facela súa.
DO YOU WANT TO KNOW MORE ?

QUERES SABER MÁIS?


                 A mysterious old woman invites a stranded family to sit on her porch while they wait for their car  to be pulled out of a gulley.

              She weaves them a fascinating tale of a young Native American couple, Rose and Charlie, in rural Texas during the depression, who run away to Illinois with their new born baby Cinnamon.

                Rose and Charlie are shocked to learn that the farmer they worked for bequeathed them all his money and a Model-T Ford, after he and the whole town are destroyed by a ferocious tornado.

               They decide to return to Texas, only to be immersed in the battle between the Bat People and the Crow People... And the evil of a conniving witch, who has bad intentions for Cinnamon.-The mysterious old woman and the strangers.-
- A vella misteriosa e os forasteiros .-

TRANSLATION INTO GALICIAN.../ TRADUCIÓN AO GALEGO

           Unha misteriosa vella invita a unha familia que queda tirada a que se senten no seu soportal, mentres agardan a que saquen o seu coche dun barranco.

          Ela entrelaza, para eles, un conto fascinante sobre unha parella nova de nativos americanos, Rose e Charlie, na Texas rural, durante a Depresión, que escaparon a Illinois co seu bebé recén nacido: Canela.

               Rose e Charlie quedan abraiados ao saber que un granxeiro, para o que eles traballaban, lles lega todo o seu diñeiro e mais un Ford, modelo T, despois de que el e toda a cidade quedan destruídos por un feroz tornado.

                Deciden voltar a Texas, só para se ver inmersos na batalla entre a xente-morcego e a xente-corvo... E a maldade dunha bruxa conspiradora, que ten malas intencións cara Canela.

                       

        WHO IS THE AUTHOR?/QUEN É A AUTORA?   -  GLORIA "COOKIE" ALCOZER THOMAS -


                           She was born in Des Plaines, Illinois. 
                          
                       By the age of 12, her poetry had been published in Harvard University’s magazine and the same year she earned the title of best young poet of Chicago. 

                  Among other jobs, she has been also working as a "learning facilitator" for "The International North American Indian Association", in London.

                   Being "learning facilator" means that she was a facilitator for themed teaching in Native American History, via workshops and lectures, that resolved misinformation of the colonization and relocation of tribal nations within the United States. 

                        Her recent book, Feeding My Children, (TMC London, Ltd, 2012) is a collection of poems and short stories. It was first published by Black Freighters, an African-American publishing house in Chicago.

                  It was well received and recognised particularly by the Bibliothèque Nationale de France for Hispanic Studies and is available at the Poetry Library Southbank Centre, London.

                 At present, a British citizen, she lives with her husband in Northamptonshire, England. 


TRANSLATION INTO GALICIAN.../ TRADUCIÓN AO GALEGO

                            Naceu en Des Plaines, Illinois.

                             Aos 12, a súa poesía tiña sido publicada, na revista da Universidade de Harvard, e, o mesmo ano, gañou o título de "mellor poetisa xove de Chicago".

                        Entre outros traballos, ten estado traballando como "facilitadora de aprendizaxes", para a "Asociación Internacional de Indios Norteamericanos" de Londres. 

                     Ser "facilitadora de aprendizaxes" significa ser unha facilitadora de información, para ensinanzas relacionadas coa Historia Nativa Americana, vía obradoiros e charlas, que resolveran o problema da información errónea que se ten sobre a colonización e recolocación de nacións tribais, dentro dos Estados Unidos. 

                            O seu recente libro, Alimentando Meus Fillos, (TMC London, Ltd, 2012) é unha compilación de poemas e historias curtas. Foi publicado, por primeira vez, por Black Freighters, unha casa editorial afroamericana de Chicago.

                          Foi ben recibido, e recoñecido especialmente pola Biblioteca Nacional de Francia de Estudos Hispánicos. Pódese atopar na Librería de Poesía de Southbank Centre ("Centro da Orilla Sur"), en Londres.

                           No presente, é unha cidadá británica, e vive co seu home en Northamptonshire, Inglaterra.


            


WHO IS THE ILLUSTRATOR?/ QUEN É O ILUSTRADOR?


            - BRIAN ADCOCK -

                 He is a prolific and talented political cartoonist from Norfolk, England.

                 His work appears regularly in "The Independent", "The Scotsman" and "Scotland on Sunday" – and has appeared in "The Prague Post"and "The Guardian".

               He’s been awarded the 2014 prestigious award of cartoonist of the year at the Scottish Press Awards.

                    At present, Brian lives with his wife and daughter in Norwich.


TRANSLATION INTO GALICIAN.../ TRADUCIÓN AO GALEGO

                     É un prolífico caricaturista político de talento, de Norfolk, Inglaterra.

                  O seu traballo aparece, con regularidade, en "The Independent" ("O Independente"), "The Scotsman" ("O Escocés") e "Scotland on Sunday" ("Escocia, en Domingo"), e ten aparecido en "The Prague Post" ("O Correo de Praga") e "The Guardian" ("O Gardián").

                     Ten sido galardoado, en 2014, co prestixioso premio de "Humorista Gráfico do Ano", nos Premios da Prensa Escocesa.

                     No presente, Brian vive coa súa muller e filla, en Norwick.

                     * Here below, we can see some of his pictures! Enjoy them!
                     * Aquí, abaixo, podemos ver algúns dos seus debuxos! Desfrutádeos!


                     WHO IS THE CARTOON MAKER?/ QUEN É O TÉCNICO EN CINE DE ANIMACIÓN?


- FELIPE CAMPOS -

                           Felipe Campos is a modern artist, filmmaker and performer whose work is currently being exhibited at the Nook Cafe in Houston Texas.

                                     Felipe Campos é un artista moderno, cineasta e intérprete, cuxo traballo se exhibe, actualmente, no Café Nook de Houston, Texas. Aquí, tedes algúns exemplos:

   

                                          

WHO IS THE MUSICIAN?/ QUEN É O MÚSICO?


- ALAN WOODHAM "WOODY" -


                    He is ALAN “WOODY” WOODHAM. By day he is one of the country’s best known "ONE MAN BANDS", having played innumerable high-end corporate venues, and for an A-list roster of celebrities, including crown princes, not to mention guest appearances on a host of TV programmes. 

                  But what is largely undiscovered by the world at large is his superb guitar playing across a wide range of blues and ragtime songs, plus a back catalogue of his own original material.


TRANSLATION INTO GALICIAN/ TRADUCIÓN AO GALEGO


               El é ALAN "WOODY" WOODHAM. Hoxe en día, é unha das máis coñecidas "BANDAS DUN SÓ HOME", tendo tocado en innumerables eventos de empresa de luxo, e para unha listaxe de famosos de primeira categoría, incluindo príncipes coroados; por non mentar aparicións como convidado nunha chea de programas da tele.

                        Pero, o que a maioría da xente non ten descuberto é a súa superguitarra, coa que toca unha ampla variedade de cancións "blues" e "ragtime", e mais un catálogo alternativo do seu propio material orixinal.


- Alan Woodham "Woody", a great "one man band" -
- Alan Woodham "Woody", unha xenial "banda dun só home" -

Here below we have two links to his performances...Very different the two of them! Enjoy them!
Aquí, abaixo, temos dúas ligazóns ás súas actuacións... Moi diferentes as dúas! Desfrutádeas!


- American slide guitar -
- "Slide guitar" americana -
  slide guitar: * blues music played with a bottleneck.
                                           * música blues tocada cun "pescozo de botella"(dispositivo 
                                              usado coa guitarra, para producir un son parecido a un
                                              zunido).


- As a "one man band" -
- Como unha "banda dun só home" -

                    I´ve found three more videos on Woody´s performances on YouTube. Let´s watch them!
                         Teño atopados tres vídeos máis de actuacións de Woody, en YouTube. Ímolos ver!

- Woody and Chucklefoot, two "one man bands"-
- Woody e Chucklefoot, dúas "bandas dun só home" -


- "I´ve Got the Blues" by Woody -
- "Teño a negra" de Woody -


WHO ARE THE MAIN CHARACTERS?

QUEN SON AS PERSONAXES PRINCIPAIS?
WHO IS THE PROTAGONIST?

QUEN É A PROTAGONISTA?
     
- This girl above is Cinnamon Lightfeather. -
- Esta nena de arriba é Canela Plumalixeira. -


- Cinnamon is attacked by a crow.-
- Canela é atacada por un corvo.-


- He´s Charlie Lightfeather, Cinnamon´s dad. -
- É Charlie Plumalixeira, o pai de Canela. -


                        *  If you want to see the three trailers on Cinnamon on YouTube, here you are the links!

                       *  Se queredes ver os tres trailers, sobre Canela, en YouTube, aquí tedes as ligazóns!- Full trailer: "The Medicine Man", "The Bat People", "Dead Man´s Gulley" and "The Witch".-

- Trailer completo: "O Home Medicina", "A Xente-Morcego", "O Barranco do Morto" e "A Bruxa". -- Trailer on "The Bat People".-
- Trailer sobre "A Xente-Morcego".-


- Trailer on "Dead Man´s Gulley" -
- Trailer sobre "O Barranco do Morto" -


                * All along the full trailer, we can see four different stories: "The Medicine Man", "The Bat People", "Dead Man´s Gulley" and "The Witch".

             Here you are the full text you can be reading all along the videos above, and its translation into Galician... Enjoy it!

           * Ao longo do trailer completo, podemos ver catro historias diferentes: "O Home Medicina", "A Xente-Morcego", "O Barranco do Morto" e "A Bruxa".

                    Aquí, tedes o texto completo que se pode ir lendo, ao longo de tódolos vídeos de arriba, e a súa tradución ao galego... Desfrutádeo!


"THE MEDICINE MAN"


- The Medicine Man teaches Cinnamon how to use a bow and arrow.-
- O Home Medicina aprende a Canela como usar un arco e frecha. -- "This here is for you!", -he said pushing the brown cloth into her hands.

- "That there was from your daddy. He worked on it for weeks, so you can have it on your tenth birthday."

                     Cinnamon pulled off the cloth and found the prettiest bow and arrow you ever saw.

- "Your daddy wanted me to teach you how to use it. Today is the day you learn."

- "We can start by you shooting at some crab apples over yonder at that tree",- he said really serious.

- "Hold it straight!"

                       The Medicine Man bellowed like a roaring cannon, so as Cinnamon could hit that crab apple out on that there tree.

                        But she missed it.

- "You shoot like a girl!", -he bellowed again.

- "I AM A GIRL!", -she said, losing her temper.

- "That ain´t no excuse, just ´cause you´re a girl don´t mean you gotta shoot like one", -he said trying not to lose his patience.- "I AM A GIRL!", she said, losing her temper. -
- "SON UNHA NENA!", dixo ela, fóra de si.-


TRANSLATION INTO GALICIAN.../TRADUCIÓN AO GALEGO

"O HOME MEDICINA"

- "Isto daquí é para ti!", - dixo el, empurrando o trapo marrón ás súas mans.

- "Iso de aí era do teu papá. El traballou nel, durante semanas, para que poidas telo, no teu décimo aniversario."

                           Canela quitou o trapo, e atopou o arco e a frecha máis bonitos que viu xamais.

- "O teu papá quería que eu che aprendera a usalo. Hoxe é o día de que aprendas."

- "Podemos comezar con que dispares a aquela mazá silvestre, por alá, nesa árbore", -dixo el, serio de verdade.

- "Suxéitao dereito!"

                             O Home Medicina bramou coma o ruxido dun canón, para que Canela lle puidera dár a aquela mazá silvestre, naquela árbore de alá.

                                      Pero, errou.

- "Disparas coma unha nena!",- bramou, de novo.

- "SON UNHA NENA!", -dixo ela, fóra de si.

- "Iso non é unha excusa. Só porque sexas unha nena non significa que teñas por que disparar coma unha" - dixo el, tentando non perder a paciencia.

"THE BAT PEOPLE"

                      She crept up underneath the slabs of stones Mama said was Chaska, the star goddess´s bed, and stopped when she saw the cavern that looked like a howling coyote.

                              The hairs on her neck stood up, and goose pimples popped up all over her arms.

- "What do you want?", -the howling voice said to Cinnamon.

- "The witch of the Crow People is tryin´ to take my baby brother, and I need your help!"

                            As soon as Cinnamon said what she did, there was a loud buzzing sound that came flooding from the two caves, and a thousand flapping bats came out at her.

                            They flew over and around her head, swerving and dancing.

                            Standing in front of her, was a girl with bat-like wings, that could wrap around her with ease, and open back out just as easy.

                            Cinnamon had to muster all the courage she could to speak.

- "I´m Cinnamon Lightfeather", -she said. "-My daddy was Charlie Lightfeather, my mom was Rose, and my granny was Aponi Lightfeather."

- "I´m Una, keeper of the bats, and we know who you are."


- She´s Una, a bat girl and the keeper of the bats, in the cavern. -
- Ela é Una, unha rapaza-morcego e a gardiá dos morcegos, na caverna. -

                               
TRANSLATION INTO GALICIAN.../TRADUCIÓN AO GALEGO

"A XENTE-MORCEGO"

                        Acercouse con sixilo baixo os bloques de pedra que Mama dicía que eran Chaska, a cama da deusa estrela, e parou cando viu a caverna que parecía coma "un coyote que ouvea".

                      Os pelos do seu pescozo puxéronse de punta, e a pel dos seus brazos púxose de galiña.

- "Que queres?", -díxolle a Canela a voz que ouveaba.

- "A bruxa da xente-corvo está a tratar de levar a meu irmán, que é un bebé, e preciso da vosa axuda!"

                      Tan pronto como Canela deixou de falar, houbo un zunido forte, que veu inundando todo, dende as dúas covas, e un millar de morcegos batendo as ás saíron cara ela.

                        Voaron por enriba e ao redor da súa cabeza, facendo viraxes, e bailando.

                        De pé, diante dela, estaba unha rapaza con ás coma as dos morcegos, que podían envolvela doadamente, e ser despregadas coa mesma facilidade.

                      Canela tivo que recorrer a toda a súa coraxe, para poder falar.

- "Son Canela Plumalixeira", -dixo. "- Meu papá era Charlie Plumalixeira, miña mamá era Rose, e miña avoíña era Aponi Plumalixeira".

- "Eu son Una, gardiá dos morcegos. E sabemos quen es ti." 


"DEAD MAN´S GULLEY"

                       Cinnamon swallowed hard, steadied her feet and walked carefully across two planks of wood that stood as a bridge.

                        She was nearly at the end, when a hand reached out, grabbed her ankle mighty tight, and tried to pull her into the gulley.

                       Cinnamon screamed, and tried to break free, while the bats dove in and around her to help her. 

                       But it was no use.

                        Bats can´t help, when the hand ain´t human...


- Cinnamon faces a ghostly Joe...-
- Canela enfróntase a un fantasmal Joe... -TRANSLATION INTO GALICIAN.../TRADUCIÓN AO GALEGO 

"O BARRANCO DO MORTO"

                       Canela tragou forte, afirmou os seus pés, e camiñou con coidado, a través de dúas táboas de madeira que facían as veces de ponte.

                         Estaba case ao final, cando apareceu unha man, colleuna polo nocello ben forte, e tentou tirar dela ao barranco.

               Canela berrou, e tentábase soltar, mentres os morcegos botábanse en picado, e rodeábana, para axudala.

                          Pero, non servía de nada.

                    Os morcegos non poden axudar, cando a man non é humana...


                       
"THE WITCH"

                      The witch laughed so loud, the house rattled.

- "HA, HA, HA, HA!!"

                     And then, her tongue shot out, smacking the bow and arrow right out of Cinnamon´s hand.

                      The bats flew in, and her tongue shot out at them instead, killing them one by one.

- "Stop scurryin´ around like a mouse; I´m getting tired of chasing you!", -the witch said, taking a deep breath...

TRANSLATION INTO GALICIAN.../TRADUCIÓN AO GALEGO 

"A BRUXA"

                       A bruxa riu tan forte que a casa se sacudiu.

- "HA, HA, HA, HA!!"

                       E, entón, a súa lingua lanzouse, sacando o arco e a frecha directamente da man de Canela.

                       Os morcegos entraron voando, e a súa lingua golpeoulles a eles, matándoos un a un.

- "Para de fuxir coma un rato; estoume a cansar de te perseguir!", - dixo a bruxa, collendo aire con forza...DO YOU WANT TO READ SOMETHING FROM CINNAMON 

AND THE BAT PEOPLE?


QUERES LER ALGO DE CANELA E A XENTE-MORCEGO?


                        Her eyes became wider than a hoot owl’s when she saw Mama Bee waiting for her at the entrance of her house.

                      “Hurry up, child! You’re slower than a turtle,” Mama Bee said, clapping her hands to speed Rose along. Then she snatched the baby right outta her arms and laid her on a massive big bed.

                     Rose didn’t complain when that gray-haired ol’ woman took Cinnamon into her large hands. She knew, as big as Mama Bee was, she had a heart that was bigger still.

                   Cinnamon slowly opened her tiny eyes, looked around the curious room, and could hear her mama talking with the strange-looking ol’ woman. But she didn’t understand a word they were saying. Bored, she yawned and closed her eyes again, falling right back to sleep.

                      “But I can’t do that, Mama Bee!” Rose wailed after Mama Bee explained what was so important and what Rose needed to do. “What if the storm hurts my baby?”

                     “Listen here, Rose, if this here is anythin’ like the last heat wave, then on the eighth day, the heavens are gonna open up and pour down rain so heavy it will wash away any evil that’s about. But iffin that don’t work, the skies will open up again and bring ’bout the devil’s storm, and there ain’t nothin’ on God’s green earth that can stop it! It will kill everythin’ in its path.”

                    Mama Bee paused to catch her breath, dug her chin in so she could look Rose straight in the eye. “Child, evil is amongst us! 

                 “It pains me to say it, but it started on the day Cinnamon was born. Only Cinnamon can break the storm, and only she can save you and the farm. You put the baby’s cot right at the entrance of the house, and let Cinnamon do the rest.” 

                    Mama Bee explained intently, “She’s a storm-breaker, Rose. You’ll see. She’ll split the evil storm away from the house. You, Charlie, and Ol’ Man Howard need to take cover in the cellar ’til the storm is over.”

                   Rose began to sob as she rocked herself back and forth. “Ol’ Man Howard will never let me do that! If he finds out we’ve been to see you…Charlie will lose his job! And there ain’t no other work out there for us, Mama Bee!”                “Shush, child! Ol’ Man Howard will thank you for what you’ll have done. Now get goin’! Go get ready for the storm. I can feel the evil comin’.” Mama Bee and Rose. 
"-Rose, she´s got the gift! -Mama Bee grinned."

Mama Bee e Rose.
"- Rose, ela ten o don! -Mama Bee sorriu."


TRANSLATION INTO GALICIAN.../ TRADUCIÓN AO GALEGO


                 Os seus ollos agrandáronse máis cós dunha curuxa, cando viu a Mama Bee, agardando por ela, na entrada da súa casa.

- "Dáte présa, nena! Es máis lenta ca unha tartaruga" - dixo Mama Bee, dando palmadas, para que Rose alixerara. Entón, arrebatoulle o bebé directamente dos seus brazos, e deitouno sobre unha enorme cama.

                  Rose non se queixou, cando a vella de cabelo gris tomou a Canela, nas súas grandes mans. Sabía que, grande como era Mama Bee, tiña un corazón aínda maior.


                 Canela, a modiño, abriu os seus ollos diminutos, mirou ao redor da curiosa habitación, e puido oír a súa nai falando coa vella de aspecto raro. Pero, non entendía unha palabra do que dicían. Aburrida, bocexou e pechou os seus ollos, outra vez, volvendo quedar inmediatamente durmida.


- "Pero, non podo facer iso, Mama Bee!"- xemeu Rose, despois de que Mama Bee explicara que era tan importante, e que era necesario que fixera Rose. "- E se a tormenta fai dano ao meu bebé?"


- "Escoita, Rose; se esta daquí se parece nalgo á última onda de calor, entón, no oitavo día, os ceos vanse abrir, e vai chover tan forte que arrastrará calquera mal que ronde. Pero, se iso non funciona, os ceos abriranse, outra vez, e traerán a tormenta do diaño, e non haberá nada, sobre a terra verde de Deus que poida paralo! Matará todo ao seu paso."


                Mama Bee fixo unha pausa, para coller aire, e baixou o queixo, para poder mirar  a Rose directamente aos ollos. "- Nena, o mal está entre nós!"


- "Dóeme dicilo, pero comezou o día en que naceu Canela. Só Canela pode disipar a tormenta, e só ela pode salvarvos a vós e a granxa. Pon o berce do bebé, xusto na entrada da casa, e deixa que Canela faga o resto."

                   Mama Bee explicou, con fereza: "- Ela é unha creba-tormentas, Rose. Xa verás. Afastará a tormenta maligna da casa. Ti, Charlie e o vello Howard precisádevos refuxiar, no soto, até que pase a tormenta."


                       Rose comezou chorar, mentres se balanceaba adiante e atrás. "- O vello Howard, nunca, me deixará facer iso! Se descobre que estiveramos a verte... Charlie perderá o seu traballo! E non haberá outro traballo aí, para nós, Mama Bee!"


-"Shhhh, nena! O vello Howard agradeceráche polo que terás feito. Agora, ponte en marcha! Vaite preparar, para a tormenta. Podo sentir que está chegando o mal..."

ANOTHER EXCERPT FROM THE BOOK/ OUTRO EXTRACTO DO LIBRO

"THE STORM BREAKER"
Chapter Three
- EXCERPT FROM PAGES 26 TO 28 -

             When she were nearly done, she stood up as calm as could be and said, “Look over yonder. See them dark clouds? Y’all know I’m right. Will, get the animals inside and tie them up. Ben, look for them kerosene lamps, and grab y’all some raincoats. The devil is comin’. I can feel him breathin’ down my neck.”

                   The boys scattered and did what they were told without saying one word. Charlie, on the other hand, tried to object. Rose paid him no mind. She shushed and pushed him outta the house. He knew, deep down inside, she was right, and joined his brothers in gathering up the animals.


               Several hours later, when they were nearly done tying up the animals in the barn, the dark clouds pushed closer together and covered the blue sky and the sun.


              Gusts of wind begun to pick up, too. It lifted dust and hurled it ’round into dust clouds, making the animals real fidgety like. And a few moments later, the rain started. First it come down like pellets and then it poured down in buckets, slamming against the windows and doors. 


                 Rose thought the windows would bust apart any minute.


               “Charlie! Charlie, pull the outside shutters! Hurry, close the shutters!” Rose yelled just as she heard the wind’s howls gettin’ louder.


                 Cinnamon lay in her cot, watching the men dressed in black raincoats and hats shout and run as the kerosene lamps bobbed back and forth. They pulled the shutters over the outside windows, spitting water out their mouths and scarcely keeping their wits about them. Then they ran inside to shut the inside shutters with a slam of the wooden latches that sealed them tight.


                 The skies continued to pour down rain, cloaking the farm in darkness. 


         Charlie cried out, “Hurry, hurry, we gotta get down into the cellar,” just as the ol’ grandfather clock chimed two o’clock.


              Rose, holding Cinnamon in her arms, cried frantically and hopped from one foot to the other, ’cause she didn’t want to do what Mama Bee told her to do. But she knew she had to as the rain had now turned to hail. 


               She grabbed the baby’s cot, opened the door, and with the hail spitting and the wind biting at her, she put that cot down in the doorway with her newborn baby lying there.


            Charlie ran over to his baby daughter and kissed her on her cheeks. “Cinnamon, we’re countin’ on you to split that there storm.” He yanked Rose away and rushed to the center of the living room. He pulled away the carpet that hid the trapdoor on the floor, and led everyone down into the cellar, pulling the door shut over his head.


              The wind rocked Cinnamon’s cot side to side as if it were Rose herself rocking it. Then it were quiet for a moment. Cinnamon blinked with each rain drop that spilled down her face, until a loud roar come to shush that quiet away.               Rose heard that roar and screamed a pitiful wail of regret from the cellar below. 

             The devil had come, but Cinnamon didn’t pay it no mind. She looked that devil straight in the eye with her little eyes blinking, and cooed ever so lovingly. Then, she did just as Mama Bee had said she’d do. She raised her tiny hands up towards the heavens and split the tornado away from the house and the farm.

TRANSLATION INTO GALICIAN.../ TRADUCIÓN AO GALEGO


"A CREBA-TORMENTAS"
Capítulo Tres
- EXTRACTO, DAS PÁXINAS 26 A 28 -

                 Cando xa case tiña rematado, levantouse tan calma como podía estar, e dixo: "-Mirade para alá. Vedes as nubes escuras? Todos sabedes que levo razón. Will, mete os animais dentro, e átaos. Ben, busca as lámpadas de queroseno, e collede todos uns impermeables. Xa vén o diaño. Podo sentilo respirándome no pescozo."

                   Os rapaces dispersáronse, e fixeron o que se lles dixo, sen dicir unha palabra. Pola outra banda, Charlie tentou obxectar, pero Rose non lle fixo caso. Mandouno calar, e empurrouno fóra da casa. No fondo, el sabía que ela tiña razón, e uniuse a seus irmáns, para reunir os animais. 

               Varias horas máis tarde, cando xa case acabaran, no cortello, de atar os animais, as nubes escuras xuntáronse máis, e cubriron o ceo azul e o sol.


              Comezáronse, tamén, levantar refachos de vento. Levantaban pó, e arremuiñábano  formando nubes, que facían que os animais se puxeran nerviosos de verdade. E, uns poucos momentos máis tarde, comezou a choiva. Primeiro, caíu coma perdigóns, e, despois, a caldeiros, batendo contra as riestras e as portas.


                    Rose pensou que as ventás se abrirían de par en par, en calquera momento. 


               “- Charlie! Charlie, tira dos postigos! Dáte présa, pecha as contras!, berrou Rose, en canto oíu que os ruxidos do vento se facían máis fortes.


                 Canela estaba no seu berce, observando os homes con sombreiros e impermeables negros  berrar e correr, mentres as lámpadas de queroseno se balanceaban adiante e atrás. Tiraban das contras cara as ventás de fóra, cuspindo auga das bocas, apenas mantendo o sentido. Entón, correron adentro, para pechar os postigos interiores cun golpe dos ferrollos de madeira, que os selara hermeticamente. 


                 Os ceos continuaron a verquer choiva, envolvendo a granxa na escuridade.


         Charlie berrou, "-Rápido, rápido, temos que baixar ao soto", xusto cando o vello reloxo de parede do avó  deu as dúas. 


              Rose, con Canela nos brazos, choraba frenética, e saltaba dun pé ao outro, porque non quería facer o que Mama Bee lle dixera que fixese. Pero, sabía que tiña que facelo, xa que a choiva, agora, tiña tornado en sarabia. 


               Colleu o berce do bebé, abriu a porta, e coa sarabia golpeando e o vento trabándolle, puxo o berce na entrada da porta, co seu bebé recén nacido deitado alí. 


                Charlie correu até a súa filla, o seu bebé, e bicouna nas meixelas. "- Canela, contamos contigo, para disolver esa tormenta de alí." Tirou de Rose, e precipitouse ao centro da sala de estar. Retirou a alfombra que agochaba a trapela do chan, e conduciu a todos ao soto, tirando da porta, para pechala sobre a súa cabeza.


              O vento sacudía o berce de Canela, de lado a lado, coma se fora Rose quen o mecera. Despois, quedou quieto, durante un momento. Canela pestanexaba con cada pinga de choiva que caía sobre a súa face, até que un forte ruxido veu acabar con esa tranquilidade.               Rose oíu ese ruxido, e gritou un penoso xemido de arrepentimento, dende o soto de abaixo. 

              O diaño tiña chegado, pero a Canela non lle preocupou. Mirou o diaño directamente aos ollos, cos seus pequenos ollos pestanexando, e coa mirada máis tenra ca nunca. Entón, fixo xusto como Mama Bee tiña dito que faría. Levantou as súas mans diminutas cara os ceos e afastou o tornado da casa e da granxa. 


        - Até a próxima... -1 comment:

  1. very well presented, hope everyone enjoys!!!

    F. Campos

    ReplyDelete